PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co to jest kredyt denominowany

To kredyt w którym w umowie kredytu wskazano, że bank udziela kredytu którego kwota jest wyrażona walucie obcej, np. 100 000 CHF, a dopiero w dniu wypłaty gdy bank opublikował własną tabelę kursów walut okazywało się jaka kwota zostanie wypłacona kredytobiorcy. Oczywiście kredyt był udzielany w złotówkach

Co to jest kredyt denominowany

To kredyt, w którym wskazano kwotę kredytu w PLN, jednak dopiero w dniu wypłaty po opublikowaniu własnej tabeli kursów walut bank określał saldo kredytu w walucie obcej.

Co z hipoteką po stwiedzeniu nieważności umowy kredytu

W razie stwierdzenie nieważności umowy odpada podstawa wpisu hipoteki do księgi wieczystej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek załączając prawomocny wyrok sądu.

Co jeśli sprzedałem nieruchomość

Sprzedaż nieruchomości nie ma wpływu na możliwość ustalenia nieważności umowy

Co w przypadku rozwodu

W postępowaniu o ustalenie nieważności umowy i o zapłatę rozwód nie ma znaczenia

Co jeśli już spłaciłem kredyt

Spłata kredytu podobnie jak sprzedaż nieruchomości nie ma wpływu na zasadność roszczenia

Co w przypadku podpisania aneksu do umowy po wejściu ustawy antyspreadowej

Sąd bada stan prawny zawartej umowy w momencie jej zawierania. Aneks na mocy którego strona uzyskała prawo do spłacania rat w w CHF nie „uzdrawia” umowy która była nieważna od początku

Jakie czynności podejmowane są przed wniesieniem pozwu?

Przygotowanie dokumentów, analiza umowy, sporządzenie zestawień i obliczeń, zawarcie umowy na prowadzenie sprawy, wezwanie banku do dobrowolnego spełnienia świadczenie

Ile może trwać sprawa frankowa?

Najszybszy termin w jakim uzyskaliśmy wyrok w pierwszej instancji to 1 miesiąc (w Sądzie Okręgowym w Krakowie), najdłuższy 18 miesięcy. Taki wyrok nie jest prawomocny i podlega zaskarżeniu do drugiej instancji (czas oczekiwania na wyrok w sądzie apelacyjnym to co najmniej 6 miesięcy)

Co z płatnością rat podczas procesu?

Dopóki sąd prawomocnie nie orzeknie o nieważności umowy, aby nie narazić się na czynności windykacyjne ze strony banku. W ramach postępowania możemy wnosić o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie z płaceniem rat. Sądy i składy orzekające różnie orzekają w tej kwestii , nie ma reguły.

Czy mój kredyt zawiera klauzule niedozwolone?

Jeżeli masz kredyt indeksowany lub denominowany do CHF lub EURO zawarty z tymi bankami to najprawdopodobniej zawierają one klauzule uznawane przez sądy za niedozwolone. Każda umowa wymaga indywidualnej analizy.

mBank ( BRE Bank), PKO BP SA, PKO BP SA (NORDEA Bank), BNP Paribas (BGŻ), Raiffeisen Bank International (Raiffaisen Polbank), GETIN Noble Bank, Millenium Bank, BPH (dawny GE Money Bank i PBK), Deutsche Bank, Santander (BZ WBK), Santander Consumer Bank, Pekao SA (dawny BPH), ING Bank Śląski, BOŚ, DNB Nord, Millenium (dawny Eurobank).

Czy jeżeli prowadziłem lub prowadzę działalność gospodarczą mogę złożyć pozew?

Przepis na podstawie którego dochodzimy nieważności umowy dotyczy konsumentów. Jeżeli nieruchomość była finansowana na cele mieszkaniowe – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych to fakt prowadzenia nie będzie miał znaczenia. Jeżeli nieruchomość była przeznaczona na cele gospodarcze ochrona jest wyłączona.

Jakie są koszty sprawy sądowej

Na koszt sprawy sądowej składa się opłata sądowa, której maksymalna stawka to 1000 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł

CENNIK
WARIANT IWARIANT IIWARIANT IIIWARIANT IV
OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA*1,00 zł2000,00 zł5 000,00 zł10 000,00 zł
OPŁATA SUCCESS FEE**30 %20 %10 %5 %

Dodatkowe wynagrodzenie stanowią zasądzone od pozwanego banku koszty zastępstwa procesowego.

*Opłata przygotowawcza wnoszona jest po podpisaniu umowy.

**Opłata success fee jest opłatą uzależnioną od wyniku sprawy. Obliczana jest od różnicy w aktualnym na dzień podpisania umowy saldem umowy kredytu a saldem ustalonym w wyniku zapadłego prawomocnego orzeczenia sądowego. Płatna po zakończeniu postępowania.

Podane ceny są wartościami netto do których doliczany jest podatek VAT 23%.

KREDYTY ZŁOTÓWKOWE

Przygotowaliśmy i złożyliśmy jako jedni z pierwszych w Polsce pozwy przeciwko bankowi dotyczący niedozwolonych klauzul umownych w zakresie zmiennego oprocentowania

O co chodzi?

Stosownie do art. 385(1) § 1 Kodeksu cywilnego, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

 • umowa musi być zawarta przez konsumenta

  Jeżeli zawarłeś umowę kredytu hipotecznego w PLN na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, (tj. nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej) to jesteś konsumentem

 • Prawa i obowiązki zostały ukształtowane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając internesy konsumenta

  Sytuacja w której ryzyko zmiany okoliczności mającej wpływ na wykonywanie umowy było przedmiotem tysięcy spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych. W tym przypadku mamy do czynienia z podobną sytuacją, z tą różnicą że Kredytobiorca jest stroną wyłącznie ponoszącą odpowiedzialność za zmianę wysokości stóp procentowych i w konsekwencji za zmianę stawki WIBOR. Osobną sprawą jest wpływ banków na stawkę WIBOR. Stawka referencyjna tylko częściowo jest zależna od aktualnych stóp procentowych. Ustalana jest na podstawie tzw. fixingu prowadzonego w ramach działalności GPW Benchmark jako średnia z ofert podanych przez banki.

 • Postanowienie nie może dotyczyć ceny lub wynagrodzenia

  Wynagrodzeniem banku jest marża. Stawka referencyjna, która wraz z marżą tworzt wysokość oprocentowania ma odnosić się do kosztu pozyskania pieniądza przez bank. Oczywiście banki nie pozyskują środków w oparciu o transakcje wskazywane w ramach fixingu WIBOR. Wszyscy dobrze wiedzą jaką wysokość depozytów oferowały banki przez ostatnie lata (0 – 1 %).

 • Niejednoznaczne sformułowanie postanowień w zakresie ceny lub wynagrodzenia

  Wszystkie bez wyjątku umowy kredytów hipotecznych są tworzone skomplikowanym i specjalistycznym językiem prawnym i ekonomicznym. Umowa ma z założenia zabezpieczać interesy banku. Stanowi nienegocjowany wzór umowy. Nie spotkaliśmy się z umową w której jasno i precyzyjnie wskazano „konsumencie, za wszystkie zdarzenia od ciebie niezależne ponosisz całkowitą odpowiedzialność, my nie ponosimy ŻADNEJ. Bez znaczenia jest to, że ty nie masz pojęcia o ekonomii, finansach, bankowości, a my zatrudniamy 20 tyś pracowników i mamy 2 mld złotych rocznego zysku”.

Zgodnie z § 2, Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
W myśl § 3, za nie uzgodnione indywidualnie postanowienia umowy rozumie się te, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu

OBSŁUGA INWESTYCJI

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem budowlanym małego obiektu w postaci domu jednorodzinnego czy dużego obiektu, inwestycji deweloperskiej nasza Kancelaria pomoże Ci właściwie zabezpieczyć inwestycję budowlaną.

 • Kompleksowe przygotowanie inwestycji budowlanych

  Analiza ryzyk, doradztwo prawne przy wyłanianiu wykonawców robót budowlanych, w tym także w ramach postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w reżimie prawa zamówień publicznych. Ponadto, oferujemy weryfikację ofert wykonawców podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwestycji budowlanej.

 • Wybór formuły realizacyjnej

  Doradztwo prawne w zakresie wyboru i tworzenia formuły realizacyjnej dla inwestycji budowlanej, w tym w zakresie powoływania spółek celowych.

 • Procedury administracyjne

  Pomoc prawną w przeprowadzeniu procedur administracyjnych, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej  pozwolenia na budowę

 • Umowy

  Sporządzanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, w tym warunków kontraktów opartych na FIDIC. Tworzymy umowy o roboty budowlane, które zabezpieczać będą należycie interesy inwestora budowlanego, odpowiednio dostosowane („skrojone”) do realizowanej inwestycji budowlanej – w szczególności zabezpieczające prawidłowe i terminowe wykonanie robót budowlanych przez wykonawcę.

 • Ryzyka

  Zabezpieczenie inwestora przed ryzykiem zapłaty wykonawcy podwójnego wynagrodzenia, z uwagi na istniejącą solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, za zapłatę wynagrodzenia.

 • Monitoring

  Monitorowanie należytego wykonywania zobowiązań z umowy o roboty budowlane, w tym w szczególności dbając o prawidłowe dokumentowanie wszelkich nieprawidłowości po stronie wykonawców.

 • Reprezentacja

  Reprezentację inwestora w postępowaniach związanych z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych, w tym zastępstwo procesowe w procesach sądowych i arbitrażowych.

 • Prowadzenie księgowości, doradzdtwo podatkowe
 • Rozliczanie projektów z Funduszy Europejskich

START-UP

Wspieramy  innowacyjne firmy na każdym etapie rozwoju i we wszystkich aspektach związanych z ochroną własności intelektualnej. A nasi oferują kompleksową obsługę prawną i doradztwo finansowe. Twórcy start-upów mogą być pewni, że otrzymają fachową pomoc, która wzmocni potencjał firmy, dzięki czemu będą w stanie zmieniać oblicza swoich przedsiębiorstw zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze.

 • pomoc w tworzeniu koncepcji rozwoju start-upu
 • wspieranie w planowaniu strategii ochrony własności intelektualnej
 • wspieranie w zgłaszaniu i rejestracji praw własności intelektualnej i ochronie praw autorskich
 • pomoc w zapobieganiu i zwalczaniu naruszeń praw własności intelektualnej
 • analiza stanu prawnego praw własności intelektualnej
 • wspieranie w negocjacjach umów z inwestorami
 • wspieranie w przygotowywaniu umów z inwestorami, w tym umów o zachowaniu poufności
 • Prowadzenie księgowości, doradzdtwo podatkowe
 • Rozliczanie projektów z Funduszy Europejskich

ЗАКОН ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

 • Отримання дозволу на купівлю нерухомості іноземцями
 • Створення компаній та ведення бухгалтерського обліку

  Нова компанія за 24 години

 • Бізнес-консультації
 • Ведення трудових спорів
 • Ведення трудових спорів
 • Ведення кримінальних справ

Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
ul. Juliusza Lea 202a 30-133 Kraków
kancelaria@krpgg.pl www.krpgg.pl
Tel. 123120347 Fax 122002909
KRS: 0000479767 NIP: 6772377498 REGON: 122958734