GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

12 312 03 47

KANCELARIA

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie, instytucji publicznych oraz osób fizycznych zapewniając im zawsze wysoki poziom opieki prawnej.

W ramach obsługi prawnej nasi Klienci mogą liczyć na fachową i szybką obsługę, polegającą m.in. na sporządzaniu opinii prawnych, prowadzeniu konsultacji prawnych, przygotowaniu projektów umów gospodarczych, prowadzeniu negocjacji handlowych, obsłudze w zakresie postępowań w sprawie zamówień publicznych, obsłudze procesów korporacyjnych.

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, wszelkimi organami administracji publicznej. Zapewniamy także pełną obsługę współpracujących z nami notariuszy. Obsługa może być świadczona zarówno po angielsku, niemiecku jak i rosyjsku.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kompleksowa obsługa gwarantująca Klientom bezpieczne i trwałe rozwiązania prawne.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Prowadzenie przedsiębiorstwa w dzisiejszym obrocie gospodarczym wymaga zagwarantowania bezpiecznych i trwałych rozwiązań prawnych.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje stałe doradztwo z zakresu większości dziedzin prawa związanych z obrotem gospodarczym. W ramach kompleksowej obsługi naszych Klientom zapewniamy bieżące doradztwo korporacyjne (postępowania rejestrowe, przygotowywanie stosownych uchwał organów spółek oraz innej wymaganej dokumentacji).

Nasi prawnicy dysponują znacznym doświadczeniem w sporządzaniu kontraktów handlowych. Klienci mogą liczyć na doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy uregulowania stosunków handlowych, profesjonalną identyfikację ryzyk inwestycyjnych, prowadzenie negocjacji, skuteczne zarządzanie i analizę polityki podatkową konsekwencji zawarcia określonego kontraktu handlowego.

Istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa są również kwestie prawnicze. Klienci kancelarii mają również zapewnioną profesjonalną obsługę w zakreie spraw pracowniczych. Prawnicy przygotowywują i opiniują umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz inne dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy, tworzą i opiniują wewnętrzne przepisy prawa pracy, a takze reprezentują pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych.

W kwestii windykacji niespłaconych należności zapewniamy przedsądowe dochodzenie niespłaconych należności, reprezentację w postępowaniach sądowych, reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych, reprezentację w postępowaniach upadłościowych.

Obsługa podmiotów publicznych

Ramowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych we wszystkich prawnych aspektach funkcjonowania instytucji.

Obsługa podmiotów publicznych

Prawnicy naszego Zespołu są wyspecjalizowani m.in. w zagadnieniach związanych z prawem komunalnym. Wśród klientów Kancelarii znajdują się zarówno jednostki są jednostki samorządu terytorialnego jak i administracji rządowej. Obsługujemy również podmioty komunalne (spółki prawa handlowego i zakłady budżetowe).

W ramach obsługi podmiotów publicznych prowadzimy doradztwo organizacyjno-prawne z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, oraz przekształcenia spółek prawa handlowego i zakładów budżetowych, świadczymy obsługę procesu prywatyzacji spółek komunalnych, konsolidacji przedsiębiorstw, a także procesów komunalizacji przedsiębiorstw.

Kancelaria wykonuje ekspertyzy i opinie prawne w zakresie przedsiębiorstw komunalnych, reprezentuje przedsiębiorstwa w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sporach cywilnych, przetargowych

Prawnicy Kancelarii uczestniczą w charakterze doradczym w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, opracowują projekty uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego.

Partnerzy Kancelarii posiadają stosowne uprawnienia, które stosownie do art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych są niezbędne do dopuszczenia i wykonywania pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych.

Obsługa Klientów indywidualnych

Pomoc prawna świadczona na rzecz klientów indywidualnych.

Obsługa Klientów indywidualnych

Klienci indywidualni mogą liczyć na najwyższy poziom usług. Liczne specjalizacje prawników Kancelarii pozwalają na świadczenie pomocy prawnej w praktycznie każdej dziedzinie prawa prawo cywilne, w tym prawo rodzinne, sprawo spadkowe, prawo odszkodowań (m.in. za błąd medyczny, za naruszenie dóbr osobostych, za bezumowne korzystanie z gruntu przez zaklady przesyłowe, za czyny niedozwolone), prawo pracy, obsługa prawna nieruchomości (obsługa procesu budowlanego), prawo administracyjne, a takżes prawo karne. Świadczymy pomoc zarówno na etapie przedsądowym jak i reprezentujemy klientów podczas właściwego postepowania.

Do każdego klienta podchodzimy ze zrozumieniem i najwyższą atencją.

Negocjacje

Skuteczny sposób na osiągnięcie zamierzonego celu.

Negocjacje

W dobie gospodarki wolnorynkowej, której głównym fundamentem jest konkurencja, o  losach przedsięwzięcia niejednokrotnie decyduje umiejętność skutecznego negocjowania.

Przy tak dużej ilości podmiotów funkcjonujących na rynku naturalnym zjawiskiem jest pojawianie się różnego rodzaju konfliktów.

Negocjacje to droga do rozstrzygnięcia sporu, proces umożliwiający znalezienie konsensusu. Nasi prawnicy poprzez rzetelne przygotowanie, korzystając ze swojego doświadczenia są w stanie osiągnąć wynik, który z pozycji wyjściowej mógł wydawać się niemożliwy. Każdy członek Zespołu przeszedł stosowne szkolenia z szeroko rozumianych technik negocjacyjnych, co pozwala mu zastosować adekwatne działanie do indywidualnego przypadku.

 

Mediacja i rozwiązywanie sporów

Polubowne metody rozwiązywania sporów.

Mediacja i rozwiązywanie sporów

Mediacja gospodarcza stosowana jest w rozwiniętych krajach od ponad 30 lat. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na udział w mediacjach decyduje się 90% przedsiębiorców. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze gospodarczym.

Zyskuje również coraz większą popularność w Polsce jako alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia.

 

 

 

Obsługa procesu inwestycyjnego

Pełna obsługa prawna na każdym etapie inwestycji budowlanych.

Obsługa procesu inwestycyjnego

Realizacja każdego projektu inwestycyjnego to złożony proces, wymagający zaangażowania wielu osób. Zespół naszej Kancelarii oferuje kompleksowe wsparcie prawne na wszystkich etapach jego realizacji. Udział w licznych projektach umożliwił nam zdobycie kapitału doświadczeń, dzięki czemu wraz z obsługą prawną możemy zaoferować naszym klientom także usługi doradztwa inwestycyjnego.

W ramach obsługi inwestycji Kancelaria wykonynuje jest audyt prawny nieruchomości, prawnicy prowadzą postępowania w przedmiocie regulacji stanu prawnego nieruchomości, odzyskiwania praw do nieruchomości, uzyskania zezwoleń na nabycie nieruchomości. Inwestycja analizowana jest pod kątem prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego.Reprezentujemy klientów  m.in w sprawach dotyczących uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na budowę sieci, decyzji w zakresie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnej lub leśnej, w procesie legalizacji samowoli budowlanych, sporządzamy umowy deweloperskie, umowy dotyczące ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, umowy o roboty budowlane. Koordynujemy przebieg procesu inwestycyjnego pod kątem formalno-prawnym.

Dla zapewnienia kompleksowości naszych usług współpracujemy z biegłymi rewidentami, księgowymi, architektami i projektantami, brokerami ubzpieczeniowymi oraz podmiotami zajmującymi się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi.

Prawo lotnicze

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów nadzorowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Prawo lotnicze

Działalność lotnicza jest nad wyraz skodyfikowanym obszarem ludzkiej aktywności. To gąszcz nieustannie zmieniających się, nie zawsze jasnych i łatwych w interpretacji przepisów lotniczych, odwołujących się nierzadko do różnych dziedzin życia społecznego. Cechą charakterystyczną działalności lotniczej jest od lat przyjęta zasada spisywania każdej czynności w formie procedur, zatwierdzanych uprzednio przez właściwe władze lotnicze. Każda organizacja lotnicza to stos dokumentacji operacyjnych, podręczników, charakterystyk, których tworzenie i aktualizowanie wymaga wprawy i stanowi nielada wyzwanie dla osób rozpoczynających działalność w branży lotniczej. W szczególności na zgodność z obowiązującymi przepisami

Optymalizacja podatkowa i księgowość

Pełna obsługa księgowa przedsiębiorstw. Ogół zgodnych prawem działań prowadzących
do obniżenia zobowiązań podatkowych.

Optymalizacja podatkowa i księgowość

Każdy przedsiębiorca może legalnie płacić niższe podatki. Wszystko to dzięki optymalizacji, którą umożliwiają przepisy podatkowe. Korzystanie z optymalizacji podatkowej to gwarancja niższych podatków, które wpływają bezpośrednio na wynik finansowy firmy.

Nasi Klienci mogą liczyć na międzynarodowe planowanie podatkowe, tworzenie struktur korporacyjnych firm, realizowanie usług zarządzania powierniczego, asset management. Do grona naszych Klientów należą małe i duże spółki, fundacje, a także zamożni klienci indywidualni. Cenią sobie oni indywidualne podejście do zarządzania ryzykiem podatkowym oraz przemyślane procedury w doborze strategii planowania podatkowego, podkreślając poufność działania.Współpracujemy ze specjalistami w 14 obszarach podatkowych w tym z  notariuszami, audytorami, doradcami podatkowymi i inwestycyjnymi. Świadczymy kompleksową obsługa w zakresie optymalizacji podatkowej, planowania podatkowego i zakładania spółek na całym świecie, nie pomijając państw uznawanych za raje podatkowe (offshore).

Nieustannie zmieniające się prawo, niekończące się reformy wpływają wyjątkowo niekorzystnie na małe i średnie podmioty gospodarcze, które niejednokrotnie nie radzą sobie ze zmianami w prawie, choćby z powodu nowych obowiązków ustawowych, które już nieraz implikowały postanie wysokich kosztów.

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  • udzielanie Klientom na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz Klientów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych

Odszkodowania

Profesjonalna pomoc prawna w uzyskaniu słusznego odszkodowania.

Odszkodowania

Bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych gwarantuje naszym klientom najwyższy poziom usług. Zajmujemy się wszelkimi sprawami odszkodowawczymi takimi jak: odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC lub AC, wypadki rolnicze, odszkodowania za błąd lekarski,  wypadki przy pracy, wypadki w miejscach publicznych, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów przez zakłady przesyłowe i inne.

W ramach współpracy pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji zwrot utraconych dochodów, rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb, rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd, odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie.

Audyt prawny

Audyt organizacyjno-prawny gwarantuje
poprawę bezpieczeństwa firmy, umożliwia
ustalenie aktualnego stanu i wyeliminowanie ryzyk.

Audyt prawny

Audyt organizacyjno-prawny służy poprawie bezpieczeństwa firmy, umożliwia ustalenie aktualnego stanu i wyeliminowanie ryzyk. 

Jest wieloskładnikową analizą prawno-organizacyjną. Podczas audytu sprawdzany jest proces podejmowania decyzji, procedury, funkcjonowanie struktur oraz zgodność aktów wewnętrznych z prawem powszechnym. Badane są zawierane umowy, analizowany jest stan prawny nieruchomości, wartość składników materialnych i niematerialnych. Podmiot otrzymuje szczegółowy opis toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych.

Efektem audytu jest szczegółowy raport zawierający opis stanu faktycznego, opis ryzyk oraz środki zaradcze. Audyt dotyczy konkretnego przedsiębiorstwa, umożliwia kompleksowe zapobieganie problemow w przyszłości. Jest niezbędny w przypadku fuzji, przejęć i przeksztaceń.

Fundusze europejskie

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów korzystających z Funduszy Europejskich.

Fundusze europejskie

Radcowie Prawni Zespołu Kancelarii specjalizują się w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących m.in. odmowy przyznania dotacji lub zwrotu środków (korekt finansowych).

Klient zyskuje kompleksowe prowadzenie postępowań. Uregulowania prawne dotyczące funduszy europejskich stanowią niezwykle skomplikowaną materię.

Doświadczenie zdobyte przy obsłudze wielu podmiotów – beneficjentów środków unijnych pozwala w sposób kompleksowy zapewnić prawidłową realizację zadania, co uchroni Klienta m.in. w razie kwestionowania kwalifikowalności wydatków, stwierdzenia przez instytucje naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czy zapisów umowy o dofinansowanie, co skutkuje naliczeniem korekty finansowej, pomnijeszeniem płatności lub zwrotem części lub całości dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.