GORĄCY I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

12 312 03 47

Kan­ce­la­ria prze­zna­cza część swe­go cza­su pra­cy i po­ten­cja­łu na pro­wa­dze­nie dzia­łań o cha­rak­te­rze pro bono. Udzie­la­my po­rad i kon­sul­ta­cji bez wy­na­gro­dze­nia. Tego typu dzia­łal­ność do­ty­czy w szcze­gól­no­ści osób fizycznych o słabej sytuacji materialnej, in­sty­tu­cji pozarządowych, wyż­szych uczel­ni czy też innych jed­no­stek działających non pro­fit.

Dyżury prawników w ramach działalności pro bono odbywają się w każdy piątek w godz. 10-16. Osoby zainteresowane darmową poradą proszone są o wcześniejsze zarezerwowanie terminu (za pośrednictwem formularza w zakładce kontakt lub telefonicznie).